Zwrot podatku z Austrii

Zwrot podatku z Austrii.

Obowiązek rozliczenia się z podatku w Austrii posiadają:

 • rezydenci podatkowi tego kraju,
 • osoby, które zarobiły powyżej 12000 €
 • inne, nieopodatkowane dochody przekraczające 730 €
 • osoby pobierające nieopodatkowane świadczenia
 • renciści, emeryci
 • osoby, które otrzymały wezwanie do rozliczenia się.

 

Aby przekonać się o tym czy należy ci się zwrot podatku skontaktuj się z Anią.

Przeprowadzi dla Ciebie darmową kalkulację.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia się z Austriackim Urzędem Skarbowym ?

Z podatku austriackiego może rozliczyć się każdy kto legalnie pracował w Austrii, a po zakończeniu swojej pracy lub na koniec roku otrzymał od swojego pracodawcy dokument Lohnzettel (do końca lutego roku następnego po roku rozliczeniowym).

Co istotne nie jest możliwe rozliczenie na podstawie miesięcznych odcinków wypłat – LOHN GEHALTABRECHNUNG.

Dodatkowo jeśli w danym roku pobierane było:

 • chorobowe – to potrzebny jest dokument poświadczający w jakim terminie oraz w jakiej kwocie świadczenie zostało pobrane
 • bezrobotne – to potrzebny jest dokument poświadczający w jakim terminie oraz w jakiej kwocie świadczenie zostało pobrane
 • urlopowe – to potrzebny jest dokument poświadczający w jakim terminie oraz w jakiej kwocie świadczenie zostało pobrane

Do rozliczenia podatku oprócz w/w dokumentów potrzebne będą jeszcze:

 • zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego EWR/EU na druku polsko-niemieckim
 • dokument poświadczający zameldowanie na terenie Austrii – Anmeldung
 • numer ubezpieczenia w Austrii

Te oraz inne niezbędne formularze można pobrać ze strony dokumenty do pobrania

Zwrot podatku z Austrii

Komu przysługuje prawo do rozliczenia ?

Podatnik, który przepracował w Austrii mniej niż 6 miesięcy, a jego austriackie dochody z danego roku stanowią mniej niż 90% wszystkich dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym nie ma prawa do rozliczenia.
Obowiązek rozliczenia się z podatku posiadają tylko rezydenci podatkowi tego kraju oraz osoby, które otrzymały wezwanie do rozliczenia się. W pozostałych przypadkach rozliczenie nie jest obowiązkowe.

 

Jaki jest termin złożenia deklaracji ?

Rezydenci podatkowi (osoby zameldowane w Austrii) mają obowiązek złożenia deklaracji do 30 września. Pozostałe osoby nie mają takiego obowiązku. Rozliczają się dobrowolnie i deklaracje mogą złożyć do 5 lat wstecz. Do końca 2018 r można rozliczyć 2013 r.

Kiedy warto rozliczyć się z podatku austriackiego?

– dochód podatnika nie przekroczył kwoty wolnej od podatku (w 2017 – 11.000 euro) a podatek został potrącony,
– podatnik posiada dzieci, na które pobiera rodzinne austriackie,
– podatnik w 2017 roku osiągał nieregularne pensje (np. zależne od nadgodzin),
– w poszczególnych miesiącach nie były pobierane pensje, a podatek odprowadzany był od rocznego dochodu

 

Jaki jest czas oczekiwania na zwrot podatku z Austrii?

Średnio na zwrot podatku czeka się od 2 do 6 miesięcy.

 

Czy uzyskanie dochodów z Austrii należy wykazać w Polskim Urzędzie Skarbowym ?

Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć  także w Polsce. Opodatkowanie tych dochodów podlega regulacjom zawartym w umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Od tej ogólnej zasady umowy przewidują wyjątek, zgodnie z którym wynagrodzenie za pracę najemną wykonywaną w drugim państwie może być opodatkowane tylko w państwie zamieszkania osoby uzyskującej wynagrodzenie. Będzie tak wtedy, gdy spełnione zostaną równocześnie trzy warunki:
• odbiorca wynagrodzenia przebywa w drugim państwie nie dłużej niż przez określony czas (najczęściej jest to 183 dni w roku kalendarzowym lub w ciągu kolejnych 12 miesięcy, licząc od dnia przybycia do tego państwa) oraz
• wynagrodzenie jest ponoszone przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim państwie oraz
• wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim państwie.
Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków oznacza, że otrzymane wynagrodzenie może być opodatkowane zarówno w państwie, w którym praca jest wykonywana, jak i w państwie, w którym osoba uzyskująca wynagrodzenie ma miejsce zamieszkania. W takim przypadku podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu zapobiega się poprzez zastosowanie właściwej metody unikania podwójnego opodatkowania.

Metodę wyłączenia z progresją przewidują m.in. umowy zawarte z: Austrią.

Metoda ta oznacza, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, zwolniony z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu – podlegającego opodatkowaniu w Polsce – stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą.

Przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją podatnik ma obowiązek składania zeznania rocznego, jeżeli:
• osiągnie inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej,
• będzie chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego, tzn. złożyć zeznanie łącznie z małżonkiem lub opodatkować dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 

Jeśli masz problem z rozliczeniem swoich dochodów a chcesz uzyskać zwrot podatku z Austrii – skontaktuj się z Anią.

 

Zwrot podatku z Austrii