W 2021 r. zmieniła się wysokość wynagrodzenia minimalnego oraz minimalnej stawki godzinowej. Zmieniła się również wysokość innych świadczeń ustalanych na podstawie płacy minimalnej.

 1. Zmiana przepisów od 1 stycznia 2021 r. – wpływająca na wysokość stawek i wskaźników

Rok2020 r.2021 r.
Podstawa§ 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.§ 1-2 rozporządzenia Rady Ministrów z 15.09.2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r
Minimalne wynagrodzenie za pracę2600 zł2800 zł
Minimalna stawka godzinowa przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi17 zł18,30 zł

1.2. Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego na inne składniki wynagrodzenia

1.2.1.Wynagrodzenie za przestój – art. 81 § 1  k.p.

Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje:

  wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, lub

  60% wynagrodzenia obliczonego jak wynagrodzenie za urlop, jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania.

W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów (2021 r. – 2800 zł)

1.2.2. Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie świadczy pracy – art. 129 § 5  k.p.

Jeżeli w danym miesiącu, ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie (2021 r. – 2800 zł). W przypadku niepełnego etatu wysokość tego wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do tego wymiaru czasu pracy.

1.2.3. Dodatek za pracę w porze nocnej – art. 151(8) § 1  k.p.

Pracownikowi, który wykonuje pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

MiesiącIlość godzin do przepracowaniaStawka godzinowaWysokość dodatku
styczeń152 godz.(2800 zł : 152 godz.) = 18,42 zł18,42 zł x 20% = 3,68 zł
luty160 godz.(2800 zł : 160 godz.) = 17,50 zł17,50 zł x 20% = 3,50 zł
marzec184 godz.(2800 zł : 184 godz.) = 15,22 zł15,22 zł x 20% = 3,04 zł
kwiecień168 godz.(2800 zł : 168 godz.) = 16,67 zł16,67 zł x 20% = 3,33 zł
maj152 godz.(2800 zł : 152 godz.) = 18,42 zł18,42 zł x 20% = 3,68 zł
czerwiec168 godz.(2800 zł : 168 godz.) = 16,67 zł16,67 zł x 20% = 3,33 zł
lipiec176 godz.(2800 zł : 176 godz.) = 15,91 zł15,91 zł x 20% = 3,18 zł
sierpień176 godz.(2800 zł : 176 godz.) = 15,91 zł15,91 zł x 20% = 3,18 zł
wrzesień176 godz.(2800 zł : 176 godz.) = 15,91 zł15,91 zł x 20% = 3,18 zł
październik168 godz.(2800 zł : 168 godz.) = 16,67 zł16,67 zł x 20% = 3,33 zł
listopad160 godz.(2800 zł : 160 godz.) = 17,50 zł17,50 zł x 20% = 3,50 zł
grudzień176 godz.(2800 zł : 176 godz.) = 15,91 zł15,91 zł x 20% = 3,18 zł

1.2.4. Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu – art. 18(3d ) k.p.

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów (2021 r. – 2800 zł).

 1.2.5. Odszkodowanie dla pracownika wobec którego stosowany był mobbing – art. 94(3) § 4  k.p.

Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów (2021 r. – 2800 zł).

 1.2.6. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy – art. 8 ust. 4  ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

2020 r.2021 r.
15 x 2600 zł = 39000 zł15 x 2800 zł = 42000 zł
Pracodawcy objęci przepisami ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 r., pracownikom, z którymi rozwiązują stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników wypłacają odprawę pieniężna w wysokości:
1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
Maksymalna wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Płaca minimalna w 2021 r. i wysokość innych świadczeń.